Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beauty-Lab Lieke

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty-Lab Lieke en een cliënt/opdrachtgever waarop Beauty-Lab Lieke deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2 Inspanning Beauty-Lab Lieke

 1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzichten vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. Beauty-Lab Lieke is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

Artikel 3 Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty-Lab Lieke melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty-Lab Lieke het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Beauty-Lab Lieke moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

Artikel 4 Persoonsgegevens en privacy

 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. De schoonheidspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze in een klantenbestand.
 3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 4. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 6. Meer persoonsgegevens en privacy in privacy verklaring.

 

Artikel 5 Betaling

 1. Beauty-Lab Lieke vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijden/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
 5. Als de betaling niet contant of per pin is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum op het door de Beauty-Lab Lieke aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van zeven dagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Beauty-Lab Lieke verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.
 6. Wanneer een opdrachtgever/ cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Beauty-Lab Lieke gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Beauty-Lab Lieke is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Beauty-Lab Lieke is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

Artikel 7 Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Beauty-Lab Lieke
 2. Beauty-Lab Lieke moet de klager binnen 10 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Beauty-Lab Lieke de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
 5. Indien Beauty-Lab Lieke en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche.

 

Artikel 8 Garantie

 1. Beauty-Lab Lieke geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
 3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
 4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
 5. De cliënt de adviezen voor thuis verzorging niet heeft opgevolgd.
 6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
 8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 

Artikel 9 Specialisatie

 1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed.
 2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Beauty-Lab Lieke.
 3. De schoonheidsspecialiste zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigenrisico bedrag van hun zorgverzekeraar.
 6. Beauty-Lab Lieke is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

 

Artikel 10 Beschadiging en diefstal

 1. Beauty-Lab Lieke heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Beauty-Lab Lieke is gevestigd.
 2. Beauty-Lab Lieke meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 11 Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Beauty-Lab Lieke wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM-code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëneregels.

 

Artikel 12 Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Beauty-Lab Lieke en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty-Lab Lieke (beautylablieke.nl) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q.de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Algemene voorwaarden Beauty-Lab Lieke

Versie 1.0

beautylablieke©